تامین خواسته

تامین خواسته :

منظور از تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا کند آنچه را او از خوانده مطالبه می کند ، توقیف نماید تا پس از صدور حکم ، گرفتن آن میسر باشد و در خلال دادرسی ، موضوع دعوی از بین نرود . مثلا وقتی کسی یک میلیون تومان پول از کسی مطالبه می کند میتواند از دادگاه بخواهد که معادل این یک میلیون تومان را از اموال خوانده بازداشت کند تا پس از رسیدگی و صدور حکم اجراحکم دادگاه ممکن باشد . همچنین وقتی مثلا اتومبیل خود را ، که به طور امانت دست کسی بوده و از استرداد خوداری می کند . مطالبه می کنیم ، می توانیم از دادگاه درخواست کنیم اتومبیل را توقف و متوقف کند تا پس از صدور حکم بتوان آن را از طرف تحویل گرفت . در مورد دوم می گویند خواسته ( عین معین ) یعنی یک چیز مشخص و معلوم ) است . در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز خواهان اعلام می کند که چون مورد معامله به وی تعلق یافته ، باید توقیف شود تا بعدا تسلیم و تسلم آن ممکن باشد . همچنان که گفتیم بعضی صدور قرار تامین خواسته را در این مورد روا نمی دانند و صرفا قابل به صدور دستور موقت هستند . به هر حال در مورد تامین خواسته گفتنی است که : اولا : در تامین خواسته نیز خسارت احتمالی را باید پرداخت کنیم . و در صورتی که خواهان در آخر کار بی حق تشخیص داده شود ، خوانده می تواند خسارتی را که از اجرای قرار تامین خواسته به او وارد شده –فقط با ارائه دلایل ( و بدون طرح دعوی و پرداخت هزینه دادرسی –بر خلاف مورد دستور موقت ) به دادگاه صادر کننده قرار تامین – ظرف بیست رئز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بی حقی خواهان – مطالبه کند. به این تقاضا در وقت فوق العاده رسیدگی و رای قطعی صادر میشود . عدم مطالبه خوانده (که اینکه برنده دعواست ) در این مدت باعث استردادوجه تودیعی به خواهان خواهد شد . ثانیا : تامین خواسته را هم می توان مستقلا با ضمن دادخواست اصلی مطرح کرد . تامین خواسته به تنهایی هزینه بسیارقلیلی دارد اما درخواست کننده مکلف است ظرف ده روز پس از صدور قرار تامین خواسته در ماهیت دعوی نیز دادخواست بدهد والا دادگاه به تقاضا طرف از قرار تامین رفع اثر خواهد کرد . ثالثا :در تامین خواسته باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم فورا به نظر دادگاه برسد و این خواهان است که باید پیگیر قضیه باشد و از اعضای دفتر دادگاه بخواهد که پرونده را به نظر رئیس دادگاه برسانند . ضوابط و قواعد مربوط به تامین خواسته  و مواد 108تا 129 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است . در ضمن متن مربوط به نحوه تقاضا را در نمونه های دادخواست اورده ایم .