سند ملکی چیست؟

تعریف سند ملکی

اسناد ملکی ششدانگ هستند و به صورت تک برگ -تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار می‌گیرند . نکته مهم این است که چه مالک یک نفر باشد و چه چند نفر، نام آن ها در هر سند که دارای پلاک ثبتی مجزا است درج می‌شود و پلاک مذکور و هویت دارنده آن به سادگی از طریق اداره ی ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است.

نکات مهم در زمینه سند  مالکیت

1) در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازه سهم خود سند دفترچه ای و منگوله دار دارد و نباید منگوله دست خورده باشد . در سند ملکی حدود اربعه از چهار طرف مشخص شده است و نقل و انتقالات سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

2) شماره سریال اوراق سند اهمیت ویژه دارد و تمام اوراق مربوط به همان سند ملکی است ؛ بنابراین باید شماره سریال تمام صفحات یکسان باشد.

3) ارزش و اعتبار ملکی شش دانگ از اسناد اوقافی بیشتراست.

4) هنگام معامله ملک وقفی علاوه بر اداره ی ثبت اسناد و املاک، باید از اداره اوقاف نیز استعلام گرفته شود.

عرصه و اعیان چیست؟

عرصه و اعیان در مقابل بکدیگر استفاده می‌شوند؛ عرصه به زمین که متعلق به مالک است اطلاق می‌گردد و اعیان اموال منقول و غیر منقول موجود در ان را شامل می‌شوند مانند: درخت- چاه - قضات و ...